กรอกข้อมูลประกอบการพิจารณา
เลือกกลุ่ม เลือกกลุ่มให้เหมาะสมกับท่าน
เงินเดือนปัจจุบัน เงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ (พ.ส.ร., พ.ท.ล., เงินค่าฝ่าอันตราย ฯลฯ)
อายุปัจจุบัน จำนวนปีที่รับราชการ จนถึงวันที่จะขอลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
อายุที่จะออก ใส่อายุที่อาจจะขอลาออกจากราชการก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการ
ผลประโยชน์จาก กบข. ร้อยละของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กบข.แต่ละปีไม่เท่ากัน ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3 - 7
เงินประเดิม เงินชดเชย ดูจากใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.
เงินสะสม เงินสมทบ
ผลการคำนวณ
กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. บำเหน็จ เงินเดือนสุดท้าย คูณด้วย จำนวนปีที่รับราชการ
บำนาญ เงินเดือนสุดท้าย คูณด้วย จำนวนปีที่รับราชการ หารด้วย 50
เงินเดือนสุดท้าย
กรณีเป็นสมาชิก กบข. บำเหน็จ เงินเดือนสุดท้าย คูณด้วย จำนวนปีที่รับราชการ
บำนาญ เงินเดือนเฉลี่ย 60เดือนสุดท้าย คูณด้วย จำนวนปีที่รับราชการ หารด้วย 50
เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 1 เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่  6 เงินเดือนย้อนหลังห้วงละ 6 เดือน
เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 2 เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่  7 บำเหน็จพิจารณาครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง
เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 3 เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่  8 นำแต่ละห้วงมาคูณด้วย 6
เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 4 เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่  9 แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 5 เงินเดือนย้อนหลังห้วงที่ 10
เฉลี่ย 60 เดือน
ตารางเปรียบเทียบผลดีผลเสีย
เงินบำนาญแบบเดิม เงินบำนาญแบบ กบข.
เงินบำนาญส่วนต่าง คิดเป็นเงินปีละ
ลาออกจากสมาชิก กบข.ได้เงินสะสมคืน เงินประเดิม+เงินชดเชย+เงินสะสม+ผลประโยชน์ ปี
ต้องยื่นลาออกก่อน 30 ก.ย.57 จุดคุ้มทุนหลังจากออกจากราชการ ปี
เลือกลาออกรับบำนาญแบบเดิม เป็นสมาชิก กบข.ต่อไป
1. เกณฑ์บำนาญ=เงินเดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการ หาร 50 แต่ไม่เกิน 100% ของเงินเดือนสุดท้าย 1. เกณฑ์บำนาญ=เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการ หาร 50 แต่ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย
2. ข้าราชการที่สมัครก่อน 27 มี.ค.40 หากลาออกจาก กบข.จะได้รับเงินสะสม+ผลประโยชน์ 2. หากไม่ลาออกจาก กบข. จะได้รับเงินประเดิม++เงินชดเชย+เงินสะสม+ผลประโยชน์ เพื่อชดเชยส่วนของบำนาญที่ลดลง
3. ไม่มีหนี้สิน ไม่มีภาระเลี้ยงดูแลบุตร มีบ้าน ทรัพย์สินและมีเงินออม 3. มีเงินก้อนปลดเปลี้ยงหนี้สิน ส่งบุตรศึกษาต่อ สร้างธุรกิจใหม่ มีเงินก้อนให้แก่ทายาท
4. ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนยาวเกินจุดคุ้มทุนที่คำนวณได้ 4. มีบำนาญเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในวัยเกษียณ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ ไม่เป็นภาระลูกหลาน
5. ผู้เป็นสมาชิก กบข.สามารถเลือกออมต่อ โดยไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข. ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการแล้วก็ตาม เพื่อดูว่ามูลค่าหน่วยลงทุน มีมูลค่าที่เหมาะสมแล้วหรือยัง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpf.or.th/thai2013/about/pension-thai-compare.asp
http://www.gpf.or.th/ezine/ebook/2556/wansaiwaisuk56/index.html
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.เพื่อดูเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบในแต่ละปี
ข้อสมมติฐานในการคำนวณ
1. ตารางเงินเดือนนี้ใช้ พ.ร.บ.เงินเดือนทหาร เป็นฐานในการคำนวณ
2. จัดกลุ่มประเภทของข้าราชการ ตามแนวทางการรับราชการ ควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของท่าน
3. สมมติฐานว่าท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนทั้งปีรวม 1.5ขั้น โดยครึ่งปีแรก 0.5 ขั้น ครึ่งปีหลัง 1 ขั้น
4. สมมติฐานว่าท่านได้รับการประเมินข้ามแท่งทุกชั้นยศ
5. สมมติฐานว่าเงินเดือนจะได้รับการปรับเงินเดือนข้าราชการในทุกปี เฉลี่ยปีละ 1%
6. สมมติฐานว่าผลประโยชน์ของ กบข.ร้อยละ 3 - 5 ซึ่งเป็นร้อยละต่ำสุดของการดำเนินการ
  ในการรับจริงอาจจะได้รับมากกว่านี้ หากผลประกอบการดีกว่าสมมติฐาน
จำนวนผู้ใช้บริการ    คน