เรื่องสำเนาแจกจ่าย::ทะเบียนกลาง:: รายงาน:: Admin ::LogOut ชื่อผู้ใช้ :
เรื่องสำเนาแจกจ่าย

ฝ่ายอำนวยการเจ้าของเรื่องสามารถติดตามการรับเอกสารของหน่วยได้แล้ว โดยการคลิกที่ สำเนาถึง เพื่อดูชื่อหรือหน่วยที่เปิดอ่านเอกสารนั้น ๆ
สถิติการใช้บริการแยกตามหน่วย
สถิติการใช้บริการแยกตามผู้เปิดอ่านเอกสาร
สรุปจำนวนหนังสือสำเนาแจกจ่ายแยกตามหน่วยเจ้าของเรื่อง


ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา :
ผลจากการค้นหาคำว่า พบจำนวน 15966 รายการ

ประเภท เลขที่ เรื่อง สำเนาถึง ความเร่งด่วน เจ้าของเรื่อง วันที่สำเนา
บันทึกข้อความ test tset นขต.กช.,ช.พัน.51 test 11 ก.พ.59
22:03:18
บันทึกข้อความ test test นขต.กช.,ช.พัน.51 test 11 ก.พ.59
21:46:30
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กกบ.กช.3781/56 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ นขต.กช.,ช.พัน.51 กกบ.กช. 16 ส.ค.56
17:11:43
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.4/1116 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้างและตรวจสอบราคากลางการจ้างซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ทบ. ระยะที่ 1 นขต.กช.,ช.พัน.51 และ กคช.กช. กกบ.กช. 16 ส.ค.56
17:00:14
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กกบ.กช.3819/56 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.- มิ.ย.56) ประจำปีงบประมาณ 2556 นขต.กช.,ช.พัน.51 กกบ.กช. 16 ส.ค.56
16:53:42
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กกบ.กช.2655/56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อม สาย ช. ที่จัดหาโดยวิธี FMS ประจำเดือน ก.ย.56 - ต.ค.56 นขต.กช.,ช.พัน.51 กกบ.กช. 16 ส.ค.56
16:45:49
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กกพ.กช.5875/56 โครงการวิจัยตามแผนการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 นขต.กช.,ช.พัน.51 กกพ.กช. 16 ส.ค.56
16:42:51
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.4/1118 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ช. นขต.กช.,ช.พัน.51 และ กวก.กช. ด่วนมาก กกบ.กช. 16 ส.ค.56
16:39:46
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.3/762 ขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. ในส่วนของ กช. นขต.กช.,ช.พัน.51 ด่วนมาก กยข.กช. 16 ส.ค.56
16:37:06
บันทึกข้อความ ที่กห 0441.19/1221 การสำรวจและรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักและอุทกภัย โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำฯ นขต.กช.,ช.พัน.51 , กอง ฝอ.กช. , กอ.กส.กช. และ พล.ช. ด่วนที่สุด กกส.กช. 16 ส.ค.56
16:32:43
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.1/1143 รายงานการกระทำความผิด นขต.กช. ( เว้น พล.ช. และ ช.พัน.51 ) ด่วนมาก กกพ.กช. 16 ส.ค.56
15:53:56
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กกร.กช.953/56 บันทึกข้อตกลงโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 , 40 และ 41 นขต.กช.,ช.พัน.51 กกร.กช. 16 ส.ค.56
13:41:13
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.1/1122 ขออนุมัตินำกำลังพลไปจัดทำหนังสือเดินทาง นขต.กช.,ช.พัน.51 กกพ.กช. 16 ส.ค.56
13:29:36
บันทึกข้อความ ที่ กห 0428/1917 ขอมอบวิจโยสาร นขต.กช.,ช.พัน.51 และ กวก.กช. สง.วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก 16 ส.ค.56
13:27:31
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.12/707 การประกวดเรียงความเทิดทูนพระเคุณของแม่ นขต.กช.,ช.พัน.51 , รร.โยธินวิทยาฯ , รร.บูรณวิทยาฯ และ พล.ช. กวก.กช. 16 ส.ค.56
13:22:09
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.1/1140 รายางานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ประจำปี 2556 นขต.กช.,ช.พัน.51 , จทบ.ร.บ. และ ช.1 รอ. กกพ.กช. 16 ส.ค.56
13:18:52
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.19/1198 ขอทราบความคืบหน้า การจัดทำประมาณราคางานซ่อมปรับปรุงสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. นขต.กช.,ช.พัน.51 , กอง ฝอ.กช. , กอ.กส.กช. และ พล.ช. ด่วนมาก กกส.กช. 16 ส.ค.56
13:14:37
บันทึกข้อความ ที่ กห 0441.1/1139 แจ้งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 สำหรับกำลังพลชั้นยศ พ.ท. ลงมา ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ นขต.กช.,ช.พัน.51 (เว้น พล.ช.) ด่วนมาก กกพ.กช. 16 ส.ค.56
13:11:04
บันทึกข้อความ ที่ต่อ กยข.กช.2876/56 การปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบในการจัดเตรียมสนาม ฮ. ฉุกเฉิน นขต.กช.,ช.พัน.51 , สง.ผู้บังคับบัญชา และ สง.ที่ปรึกษา กช. ด่วนที่สุด กยข.กช. 16 ส.ค.56
11:06:18
บันทึกข้อความ ที่ต่อ สง.ศูนย์กีฬา กช.246/56 การจัดทำประมาณการความต้องการ สป.3 นขต.กช.,ช.พัน.51 สง.ศูนย์กีฬา กช. 16 ส.ค.56
10:28:03
หน้าที่ 1 ใน 799 [หน้าต่อไป = 2]
คลิกที่ เลขที่ จะแสดงข้อมูลเอกสาร

ส่วนปฏิบัติการเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กรมการทหารช่าง
พัฒนาโดย : พันโท ประวิช อิ่มเจริญ โทร.ทบ.53125
Prawich2000@yahoo.com
Ver 1.0 beta 16 พ.ค.2549
จำนวนผู้ใช้    คน